GİZLİLİK, GÜVENLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Özen Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “FİRMA” şeklinde anılacaktır.) olarak, siz kullanıcılarımızın (“KULLANICI”) gizliliğinin, güvenliğinin ve kişisel verilerinin korunması bizim için büyük önem ve öncelik taşımaktadır.

Bu bağlamda;

‘ozenhandles.com’ alan adlı sitemizi (Bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır.) kullanırken bizimle paylaştığınız, kullandığınız ve ürettiğiniz her türlü kişisel verinin işlenmesi (elde etme, kaydetme, depolama, saklama, aktarma, muhafaza etme ve sair işlemler) ile kullanımının engellenmesi, anonimleştirilmesi, imha edilmesi hususlarına yönelik hazırladığımız Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda, (Bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır.) aydınlatma ve bilgi verme yükümlülüğümüz uyarınca aşağıda yer alan tüm bilgilendirme ve açıklamalarımız ile hüküm ve şartları dikkatle okumanızı ve tamamını hiçbir şüpheye yer kalmayacak biçimde anladıktan sonra özgür iradenizle onaylamanızı rica ederiz.

Konu ve Kapsam:

İş bu Politika; tarafınızla akdedilmiş ya da akdedilecek olan Sözleşme’nin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçası olup, SİTE kapsamında FİRMA (“Veri Sorumlusu”) (Yenidoğan Mah. Edebali Cad. No:25 Sancaktepe/İstanbul adresinde mukim 6870019158 numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı, Mersis No: …………….) ile paylaştığınız bilgiler doğrultusunda ne tür kişisel verilerin toplandığı, söz konusu kişisel verilerin nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı ve işlenildiği, nasıl muhafaza edildiği, korunduğu, gizlilik ve güvenliğinin sağlandığı, kişisel verileriniz ile gizli bilgilerinizin kimlerle paylaşılabileceği, bu hususlarda KULLANICI (“İlgili Kişi”) olarak haklarınızın ne olduğu, bu haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında açıklama ve bilgilendirmeler ile ilgili koşul, şart ve hükümleri ihtiva eder.

FİRMA ve KULLANICI bundan sonra ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” şeklinde anılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumakla birlikte kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. KVKK uyarınca; kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.

FİRMA, KULLANICI’nın kişisel verilerinin KVKK, KVKK’ya dayanılarak yayımlanan yönetmelikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.)  tarafından yayımlanan tebliğler, Kurul kararları, taahhütnameler ve Kişisel Veriler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine (Bundan sonra tamamı “Yasa ve Mevzuat” olarak anılacaktır.) uygun biçimde işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekte ve hassasiyet göstermekte, bu uğurda gereken tüm tedbirleri özveriyle her zaman ve kesintisiz biçimde almaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler:

FİRMA, yalnızca; KULLANICI tarafından SİTE kapsamında kendisiyle paylaşılan, kullanılan ve üretilen yahut SİTE’nın gerekleri doğrultusunda KULLANICI’nın FİRMA’nın erişimine izin verdiği kişisel veriler ile aleni olması sebebiyle herkes tarafından ulaşılabilen kişisel verilere erişilebilmektedir. KULLANICI’nın kişisel verileri, iş bu Politika kapsamında verdikleri açık rıza, onay ve izin doğrultusunda ancak FİRMA tarafından işlenebilmektedir.

KULLANICI olarak, iş bu Politika kapsamında yer alan hüküm ve şartlara açık rızanızla verdiğiniz onayınız kapsamında; bizimle paylaşmış, paylaşacak yahut paylaşmakta olduğunuz kişisel verileriniz; KULLANICI adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, satın aldığınız Ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin fatura bilgileriniz (satış bedeli, fatura adresi, faturada gözükecek ad soyad bilgileri, hesap bilgileri ve sair), alışveriş bilgileriniz, kargo bilgileriniz, üyelik sağladığınız işyeri bilginiz, üyelik zamanınız, ödeme tutarlarınız, faydalandığınız kampanya bilgileri, indirim tutarlarınız, alışverişe konu Ürün/Hizmet bilgileri, SİTE’ye sosyal medya hesaplarınızla bağlanmayı tercih etmeniz halinde, sosyal medya hesabınız aracılığıyla paylaşılmasına izin ve onay verdiğiniz bilgiler, SİTE üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileriniz, SİTE’yi kullandığınız konum bilgileriniz ile yürürlükteki KVKK, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ile ilgili Yasa ve Mevzuat uyarınca yasadaki tanımı kapsamına giren tarafımıza erişim izni vermiş olduğunuz ve/veya bizimle açık rızanız gereğince paylaşmış olduğunuz, her türlü, doğrudan ve/veya dolaylı kişisel bilgi ve verinin tümünden ibarettir. Bu doğrultuda, tarafınızca FİRMA ile paylaşılan yahut erişime açılan her türlü genel yahut özel kişisel veri ve bilgi, doğru kabul edilecektir.

Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı:

FİRMA tarafından kişisel verileriniz, KVKK 5. madde uyarınca açık rızanız olmasa dahi;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde işlenebilecektir.

Buna göre FİRMA tarafından kişisel verileriniz, tarafınıza her zaman daha iyi, artan kalitede ve yüksek standartlarda hizmet verebilmek, SİTE hizmetlerinin doğru, etkili ve gereği gibi çalışmasını sağlamak, verilen hizmetin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini temin etmek, söz konusu hizmetleri iyileştirip geliştirebilmek adına gerekli çalışmaları yapabilmek, FİRMA tarafından ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayabilmek, SİTE kapsamında talebiniz doğrultusunda Ürün ve/veya Hizmet satın alımlarınızı, üyelik ve aboneliklerinizi gerçekleştirmek, üyelik ve abonelik sürecinin planlamasını, icrasını, devamlılığı ve etkin kullanılabilirliğini sağlamak, operasyonel faaliyetleri mümkün kılmak, satış, pazarlama, ve/veya satış sonrası destek süreçlerini planlayabilmek, takip edebilmek ve geliştirebilmek, verdiğiniz/verecek olduğunuz ticari elektronik ileti izni kapsamında FİRMA tarafından sunulan/sunulacak olan avantaj ve kampanyalardan faydalanmanızı ve/veya haberdar olmanızı sağlayabilmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM çalışmaları) çalışmalarını gerçekleştirebilmek, FİRMA’ya yazılı şekilde ilettiğiniz talep, öneri ve şikayetlerinizi inceleyebilmek ve yanıtlayabilmek, bu hususta doğrulama, kayıt ve sair işlemleri gerçekleştirebilmek, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanmasını ve/veya icrasını düzenleyebilmek, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, müşteri memnuniyetini ölçebilmek, FİRMA’nın ve FİRMA ile bağlı/bağlantılı olan 3. gerçek ve tüzel kişilerin  hukuki ve ticari güvenliğini temin edebilmek, finans ve muhasebe süreçlerini yürütebilmek, bu hususta gerekli kayıtların oluşturulmasını ve finansal raporların oluşturulmasını temin edebilmek, resmi merciler, denetim kurumları ile ilgili merci ve makamların istem, talep ve denetimleri doğrultusunda ilgili bilgi ve belge temini ile paylaşımını sağlayabilmek, bu uğurda muhafaza, ibraz, raporlama, saklama, inceleme yükümlülüklerini yerine getirebilmek, Firma iç/dış kontrol ve denetim süreçlerini gerçekleştirebilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

FİRMA iş bu Politika kapsamında verdiğiniz açık rıza, izin ve onayınız doğrultusunda kişisel verilerinizi ilgili Yasa ve Mevzuat çerçevesinde gereken tüm tedbirleri alarak işleme hakkına (elde etme, kaydetme, depolama, saklama, aktarma, muhafaza etme ve sair işlemler) haizdir.

KULLANICI, KVKK 11. madde uyarınca; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ilgili Yasa ve Mevzuat’a uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, anonimleştirilmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin ilgili Yasa ve Mevzuat’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İş bu Politika çerçevesinde FİRMA yalnızca SİTE kapsamında KULLANICI tarafından kendisiyle paylaşılan yahut erişimine izin verilen kişisel bilgileri muhafaza etmek ve gizli tutmakla yükümlüdür. KULLANICI’nın SİTE içerisinde yahut dışında başka kullanıcılarla yahut herhangi bir 3. kişi/kurumla yaptığı kişisel veri paylaşımları neticesinde yaşanan/yaşanabilecek herhangi bir ihlal, ihmal, ifşa ve hukuka aykırılıktan FİRMA hiçbir sebep ve şekilde sorumlu tutul(a)mayacaktır.

FİRMA, ilgili Yasa ve Mevzuat’a uygun olarak, KULLANICI tarafından SİTE hesabı tümüyle silindiği takdirde, KULLANICI’nın kişisel verilerini imha edecek ve/veya SİTE gereksinimleri doğrultusunda anonim hale getirecektir. Bu kapsamda, KULLANICI’ya ait olup anonim biçimde toplanılan ve saklanılan bir başka deyişle hangi KULLANICI’ya ait olduğu tümüyle belirsiz hale getirilen verilerin tamamı FİRMA tarafından analiz, istatistik, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları için sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kullanılır. Bu verilere yalnızca FİRMA erişim sağlayabilecek olup söz konusu veriler 3. kişi ve/veya kurumlarla paylaşılmaz.

KULLANICI’ya ait kişisel veriler ile gezinme ve trafik bilgileri; ilgili Yasa ve Mevzuat gereğince, suçla mücadele, genel sağlık, kamu düzeni, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve sair gerekçeyle fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim ve/veya bilgi verme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı durumlarda, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

FİRMA, KULLANICI’nın kişisel verilerinin ifşa edilmesi, sızdırılması, başka 3.kişi ve/veya kurumlarca yasal olmayan yollarla ele geçirilmesi, işlenmesi ve her halükarda ilgili Yasa ve Mevzuat kapsamında KULLANICI nezdinde meydana gelen/gelebilecek olan ihlal, ihmal ve hukuka aykırılıklardan yalnızca doğrudan kusur ve kastının olduğu mahkeme ilamıyla kesinleştiği takdirde sorumludur.

KULLANICI, SİTE kapsamında FİRMA veri tabanında yer alan her türlü kişisel veri ve bilginin, bu verilere KULLANICI’nın açık rıza, izin ve onayı ile paylaşımı olmadığı takdirde hiçbir biçimde erişim sağlanamayacağından, kendisi tarafından FİRMA ile paylaşılmış ve/veya FİRMA’nın erişimine açılmış olduğunu bilir.

Tarafınıza ait kişisel veriler iş bu Politika kapsamında vermiş olduğunuz açık rıza ve onayınıza istinaden sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz adına, ilgili Yasa ve Mevzuat’ın öngördüğü hallerde veri güvenliğine ilişkin tedbirler alınarak, veri işleme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı kalınmak kaydıyla, bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, FİRMA’nın faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ya da işbirliği yaptığı yurt içi ve/veya dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek ve söz konusu kişi ve kurumlar tarafından belirtilen kurallar dahilinde işlenebilecektir.

FİRMA iş bu Politika kapsam ve içeriğinde ilgili Yasa ve Mevzuat’ta yapılan değişiklik ve güncellemelerin gerektirmesi ile lüzum görülen diğer hallerde her zaman değişiklik, revizyon, ekleme ve çıkarma yapma hakkına haizdir.

Yapılan her değişiklik; güncelleme, revizyon, ekleme ve/veya çıkarma SİTE’de iş bu Politika metninde açıkça görülebilecek ve siz Kullanıcılarımız tarafından bu hususta FİRMA’ya herhangi bir yazılı itirazda bulunulmadığı takdirde özgür iradeyle kabul edilmiş sayılacaktır.

Soru, görüş ve önerileriniz ve bilgi talepleriniz için aşağıda yer verilen adres ve iletişim bilgilerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.

ÖZEN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

Aderes     : Yenidogan Mah. Edebali Cad. No:25 34791 Sancaktepe, İstanbul/Turkey
Telefon    : +90 216 430 86 30
Fax            : +90 216 430 86 35
E-Mail      : info@ozenhandles.com